The Chakras & Their Correspondences

Physical Chakras

Muladhara
Svadhisthana
Manipura
Anahata
Vishuddha
Ajna
Sahasrara

Transpersonal Chakras

Chakra 8
Chakra 9
Chakra Ten
Chakra Eleven

Back Side Chakras

Back Side Chakras: The Shadow Self
Back Side Muladhara
Back Side Savisthana
Back Side Manipura
Back Side Anahata
Back Side Vishuddha

information provided by: Rae